Our Teachers

2022-WoodlandHollow-615739.jpg

Susan Reilly: Director / Head Teacher

2022-WoodlandHollow-615751.jpg

Lisa Spirko: Head Teacher

2022-WoodlandHollow-615768.jpg

Susan Quinn: Head Teacher

2022-WoodlandHollow-615712.jpg

Christina Madigan: Assistant Teacher

2022-WoodlandHollow-615719.jpg

Sandy Wolk: Assistant Teacher

2022-WoodlandHollow-615771.jpg

Annette Silvis: Assistant Teacher

2022-WoodlandHollow-615785.jpg

Sarah Sanchez: Assistant Teacher